سمت نام و نام خانوادگینماینده تشکل / شخصتصویر
مدیرعاملاحسان شوقی
رئیس هیئت مدیرهموسی سلیمانی
نایب رئیس هیئت مدیرهمحمد رضائی
عضو هیئت مدیرهمحمدرضا ابراهیم زاده
عضو هیئت مدیرهسیدرضا جعفرنیا
عضو هیئت مدیرهمحمد حسین بیهقی
بازرس اصلی و حسابرسموسسه حسابرسی رایمند امین
بازرس اصلی حقیقیعلی اسحاقی


قالب تفریحی