بازدید از دامداری های مجری پرورش واصلاح نژاد بزسانن با همکاری صندوق شهرستان

مجموعه: اخبار صندوق, اخبار ویژه تعداد بازدید: 663
بازدید از دامداری های مجری پرورش واصلاح نژاد بزسانن با همکاری صندوق شهرستان

احسان شوقی: طی هفته جهاد کشاورزی از مزارع عامل در اجرای طرح پرورش واصلاح نژاد بزسانن در شهرستان سرایان بازدید به عمل آمد.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان اظهار داشت:‌جایگزینی نژاد بزهای بومی با نژاد شیری بزسانن جهت افزایش بهره وری و تولید و نیز اصلاح نژاد این دام از طریق آمیخته گری با نژاد بومی جهت تطابق بیشتر با شرایط محیطی و آب وهوایی شهرستان از اهم اهداف اجرای این طرح بوده است.

شرکت عامل طرف قرارداد توزیع ۲۰ راس از این دام در بین دامداران متقاضی با استفاده از شرایط تسهیلاتی ویژه صندوق شهرستان را بر عهده داشته است . اجرای این طرح رضایت دامداران را با توجه به افزایش تولید شیر ونیز ایجاد نسل آمیخته سازگار با شرایط محیطی  به دنبال داشته است.